НАССР

 

Анализа на Опасности и Кртични Контролни Точки (НАССР) е меѓународно прифатен како најефективен систем за управување со безбедноста на храната.
Првите НАССР системи се развиени во САД во раните 60 - ти години како заеднички проект на американската национална вселенска агенција (НАСА), компанијата Pilsbury и воените лаборатории на САД.

Зошто НАССР?        

 • Исполнување на законските барања
 • Намалување на ризиците поврзани со храна до максимално можно ниво
 • Зголемена доверба кај потрошувачите
 • Воспоставување на превентивен систем
 • Овозможува вработените да ги извршуваат задачите на најефикасен начин
 • Концентрирање на расположивите ресурси на најосетливите места
 • Што претставува НАССР?

 • Алатка за проценка на опасностите
 • Отворен превентивен систем
 • Најефикасен систем за контрола на безбедноста
 • Систем кој се приспособува на промените
 • Систем кој дозволува постојано подобрување
 • Делегирање на одговорности
 • Меѓународно прифатен и препознатлив
 •  

  НАССР системот е применлив во секој сегмент од бизнисот, вклучувајќи:

 • Набавка на суровини и репроматеријали
 • Производство, преработка
 • Пакување
 • Складирање
 • Дистрибуција

 •  

  Придобивки од НАССР:

 • Го намалува бројот на инциденти поврзани со безбедноста на храната,
 • Ги намалува загубите,
 • Го подобрува системот за управување со безбедна храна,
 • Влева доверба кај потрошувачите, дека Вашето работење е под контрола,
 • Овозможува зголемување на бројот на потрошувачи на Вашите производи,
 • Го намалува ризикот од производство на небезбедна храна
 • Ги намалува појавите на труење со храна
 • Ја зголемува довербата
 • Обезбедува заштита на потрошувачите
 • Со имплементација на НАССР го докажувате и документирате Вашето “совесно и одговорно работење”
 •  

   

  7-те НАССР Принципи, дефинирани од  Комисијата на  Цодеџ Алиментариус се:

      Принцип 1

 •  Спроведување на анализа на опасностите          
 • Изготвување на дијаграм на процесот на производство и идентификација на потенцијалните микробиолошки, хемиски и физички опасности, кои може да се појават во секоја фаза од процесот, вклучувајќи контрола на истите.

 •    Принцип 2

 • Одредување на Критичните Контролни Точки (ККТ)
 • Со помош на стеблото на одлука се одредуваат ККТ.
 •  

     Принцип 3

 • Одредување на критични граници
 • Критичните граници представуваат мерлива контролна вредност, која ја одредува прифатливоста.
 •  

    Принцип 4

 • Воспоставување на систем за мониторинг на ККТ  
 • Спроведување на контролни мерки при дефинирана фрекфенција, со цел да се потврди дека процесот се одвива во рамките на контролните граници.
 •  

    Принцип 5

 • Воспоставување на корективни акции кога ККТ-ки не се под контрола
 • Акцијата која треба да се превземе при одредени отстапувања е дефинирана како корективна акција.
 •  

  Принцип 6

 • Воспоставување на процедури за верификација на НАССР планот
 • Проверки кои се спроведуваат за да се потврди дека НАССР системот е валиден и ефикасен.
 •  

  Принцип 7

 • Воспоставување на потребна документација, вклучувајќи ги сите процедури и записи, кои ги исполнуваат барањата на НАССР принципите и примена на истите
 • Документирана НАССР студија, која вклучува  табели, записи од мониторингот на ККТ и други потребни документи и записи.