ISO 14000

 

Во денешно време, еколошкиот проблем не е ограничен само во една држава или посебен регион. Еколошкото влијание има ефекти насекаде и доведува до проблеми низ целиот свет.
Разговорот за екологијата станува се покомплициран и доведува до притисок врз сите деловни компании. Интернационалната Организација за Стандардизација  довела до развој на Интернационалниот Стандард за серии еколошки раководни системи (ISO 14000), кои се:

  • Еколошки раководен систем;
  • Еколошка верификација и поврзување на еколошките истражувања;
  • Евалуација на еколошкото достигнување;
  • Еколошко обележување и
  • Проценка на животниот обрач.

Кој треба да го имплементира ISO 14000?
Секоја од компаниите за производство и од компаниите за услуга.
Сите активности на компаниите можат да предизвикаат еколошки аспекти и влијанија, како бука, прашина, загадувања во процесот на производството и неефикасна потрошувачка на ресурси во службата. Ова може да биде намалено со воведување на Еколошкиот раководен систем.
Иако секоја земја има веќе свои еколошки регулации, компаниите се во можност за ефикасно применување на ISO 14000 сериите во нивниот систем на волонтерска база и придобивките здобиени со тоа не се само за компаниите, туку и за нивното општество.
Придобивки
Долгорочно зачувување на трошоците: ресурсите се дискретно искористени, кое резултира со помало влијание врз средината. Со тоа следствено се намалуваат капиталните трошоци.
Придобивки во трговијата: имплементацијата на ISO 14000 сериите го засилува трговското преговарање. Ова им помага на компаниите да одржат пазарни акции и да станат покомпететивни во проникнувањето на нови пазари.
Подобрување на имиџот на компанијата: ISO 14000 сериите се вклучени и во подобрување на околината. Компаниите се признаени од заедницата.
Добивање на сертификат: компаниите кои ги исполнуваат барањата на ISO 14001 се овластени да добијат сертификат кој може да биде употребен за трговско рекламирање или публикација кој ќе ја поддржуваат и промовираат репутацијата на компанијата.