Услуги

 

Интегрирани системи за квалитет (IQS) претставува компанија за консултантски услуги фокусирана на обезбедување целосен опсег на советодавни услуги за агробизнисите во сите области поврзани со менаџмент производство и технологија. Компанијата обединува група од водечки Македонски експерти од различни дисциплини кои го здружија нивното знаење, способност и искуство со цел да ги понудат овие услуги согласно највисоките професионални стандарди.

ИЉС обезбедува интегрирана техничка помош на клиентите од прехранбената индустрија опфаќајќи ги следниве главни услуги:

 • Имплементација на HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • Имплементација на BRC (British Retail Consortium)
 • Имплементација на IFS (International Food Standard)
 • Имплементација на ИСО 9001
 • Имплементација на ИСО 14001:2004
 • Имплементација на ИСО 22000:2005
 • Имплементација на IPCC А и Б
 • Имплементација на OHSAS
 • Изработка на техничко-технолошки елаборати
 • Дизајн и организирање на обуки и материјали за обуките соодветно на овие системи за квалитет и безбедност на храната.
 • Подршка при воведување Добри производни пракси (ДПП),
 • Подршка при воведување Добри хигиенски пракси (ДХП)
 • Совети за правилно поставување на производната опрема и производниот процес со цел избегнување на вкрстување на технолошките патишта.
 • Следливост


Обуки - Паралелно со консултанските услуги поврзани со горенаведените системи и стандарди за контрола на квалитет и безбедност, IQS развива и спроведува соодветни програми за обука во корист на вработените во прехранбените дејности.